Bohumín - Rychvald - Městská policie Bohumín - www.mpbohumin.cz

Prevence kriminality - Co možná nevíte

Od kolika let je u nás človek odpovědný ?

Trestní odpovědnost nastává skutečným dovršením 15-ti let, tj. počíná po uplynutí půlnoci toho dne, na který připadají 15. narozeniny.

Co to znamená být trestně odpovědný?

Obecně se odpovědností rozumí povinnost nést následky svého chování a jednání. Trestní odpovědnost znamená povinnost nést následky v podobě nějakého druhu trestu za spáchaný trestný čin, případně za spoluúčast na něm.

A co je tedy trestný čin?

Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.

A co je přestupek?

Přestupek je také protiprávní jednání méně závažné než je trestný čin. Je to společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejdeli o trestný čin. Za přestupek není odpovědný ten, kdo v době jeho spáchání nedovršil patnáctý rok svého věku, nebo trpí duševní chorobou. Odpovědností se však nezbavuje ten, kdo se do stavu nepříčetnosti přivedl, byť i z nedbalosti, požitím alkoholu nebo užitím jiné návykové látky!!! Pro osoby, které dovršily patnáctý rok a nepřekročily osmnáctý rok svého věku (mladistvý) muže dostat blokovou pokutu na místě max. 500,- Kč. Pokud věc nelze řešit na místě, nebo přestupce odmítne zaplatit blokovou pokutu, věc se předává příslušnému správnímu orgánu.

Co znamená pojem nezletilý?

Podle trestního zákona je pojem nezletilý osoba, která v době spáchání trestného činu nedovršila osmnáctý rok svého věku.

 

Co znamená pojem mladistvý?

Podle trestního zákona je mladistvým osoba, která v době spáchání trestného činu již dovršila patnáctý rok, a ještě nepřekročila osmnáctý rok svého věku.

A co se muže stát nezletilci, který se dopustí např. krádeže a pod.?

Podle zákona o rodině může buď soud nebo správní orgán uložit nezletilému výchovné opatření, muže být vysloveno napomenutí, muže být stanoven dohled, uloženo omezující opatření (např. zákaz návštěvy diskoték), nebo mu muže být v závažnějších případech nařízená ústavní nebo ochranná výchova.

Co to znamená, když je u někoho nařízena ústavní nebo ochranná výchova?

To znamená, že mladistvý nebo nezletilý je umístěn ve výchovném zařízení, kde muže být až do dosažení osmnácti let, v některých případech muže být pobyt prodloužen až do devatenácti let.

Co znamená ochranné léčení?

Ochranné léčení je možné uložit jen osobě, která dosáhla patnácti let svého veku. Ukládá se tam, kde je v zájmu jedince i společnosti, aby se podrobil léčení. Léčení se muže vztahovat k nadměrnému požívání alkoholu, drog, k sexuální úchylce či duševnímu onemocnění.

Je trestné, když někdo navede jiného ke spáchání trestného činu?

Ano, ten kdo navede jinou osobu ke spáchání trestného činu, odpovídá za tento čin stejně, jako by jej spáchal sám. Stejně je odpovědný i ten, kdo zorganizuje spáchání trestného činu nebo kdo pachateli po spáchání trestného činu poskytne pomoc.

Kdo je považován za spolupachatele?

Je jím ten, kdo spáchal trestný čin s další osobou nebo s více osobami. Spolupachatelem je např. ten, kdo hlídá, aby kamarád nebyl přistižen při krádeži nějaké věci.

Co je to listina základních práv a svobod?

Listina je součástí ústavního pořádku v ČR a je tedy právní normou nejvyšší právní síly a proto také žádná právní norma nesmí být v rozporu s touto Listinou. Osoba muže být omezena na svých právech, pouze způsobem, který stanoví zákon.

Co je to prokázání totožnosti?

Prokázáním totožnosti se rozumí zjištění jména, příjmení, data narození a bydliště osoby. Každá osoba je povinna prokázat na místě svou totožnost občanským průkazem nebo dokladem jej nahrazujícím (např. vojenská knížka, cestovní pas, průkaz vojáka z povolání, apod.), je možno připustit i jiný způsob (např. řidičským průkazem, indexem studenta VŠ nebo jiným obdobným průkazem). Neprokáže-li osoba na místě hodnověrně svou totožnost, muže být předvedena na Policii České republiky ke zjištění totožnosti.

Copyright © 2006 - 2024 Městská Policie Bohumín - www.mpbohumin.cz created by web-evolution.cz