Bohumín - Rychvald - Městská policie Bohumín - www.mpbohumin.cz

Útulek pro psy - Provozní řád

Č. registrace CZ 81 C 00406

Čl. 1 - Obecné ustanovení

1. Tento provozní řád (dále jen řád) slouží k zabezpečení řádného a plynulého provozu útulku pro psy v Bohumíně - Šunychlu, (dále jen útulek), umístěného v areálu fa Vesuv, na ul. Větrné, parc. c.2444/3 v k.ú. N. Bohumín. Útulek slouží k péči o nalezené a odebrané psy a to na území Bohumína, Rychvaldu a Dolní Lutyně.

2. Kapacita útulku je 22 kotců, z nichž tři jsou určeny jako kotce karanténní.

3. Za dodržování řádu a provoz útulku zodpovídá Město Bohumín (dále provozovatel), p. Biernat Petr a p. Špičák Zdeněk (dále ošetrovatel) na základě smlouvy o poskytování služeb.

4. Za veterinární ošetrení zodpovídá MVDr. Molata Richard na základě smlouvy o poskytování služeb.

5. Všechny osoby pohybující se v prostorách útulku jsou povinny dodržovat ustanovení řádu.

6. Řád musí být vyvešen na viditelném míste.

Čl.2 - Útulek a jeho účel

1. V areálu útulku se nachází 22 kotců ( z toho 3 karanténní), 1 buňka, součástí každého kotce je 1 dřevěná bouda.(kotce č.1,7-10,16-22 jsou o rozměrech 3x2m, kotce c. 2-6 o rozměrech 3x2,20m a kotce c. 11-15 o rozměrech 2x1,7m).

2. Provoz útulku je zajištován:

 1. provozovatelem
 2. ošetřovatelem
 3. veterinárním lékařem3. Do útulku lze umístit psy:

 1. nalezené, tj zaběhlé nebo opuštené
 2. odebrané trvale nebo dočasně z rozhodnutí činných v trestním řízení nebo správních orgánu

Do útulku lze umístit psy pouze prostřednictvím městské policie.

4. Útulek neslouží k trvalému umístění zvířat nebo jejich odchovu.

Čl. 3 - Vstup do prostor útulku

1. Do prostor útulku mohou vstupovat:

 1. zástupci provozovatele, ošetřovatele a kontrolní orgány
 2. vstup veřejnosti je povolen pouze ve stanovenou dobu, tj. v návštevní hodiny:

pondělí, čtvrtek, pátek 15.00 - 17.00 hod.
úterý 7.00 - 9.00 hod.
neděle 14.00 - 18.00 hod.
středa, sobota zavřeno

Čl. 4 - Odchyt, umístění a předání zvířat

1. Odchyt nalezených psů zajišťuje Městská policie Bohumín. Strážnici jsou vybaveni pomůckami pro bezpečný odchyt a manipulaci s odchycenými psy.

2. Nalezené nebo odebrané zvíře bude umístěno do karanténního kotce a musí být před umístěním v útulku podrobeno veterinárnímu vyšetření. Veterinární lékař provede, případně stanoví nezbytná opatření a ošetření proti šíření nákazy. O výsledku prohlídky provede písemný záznam.

3. Správce zajistí umístění nalezeného, předaného nebo odebraného zvířete v útulku v souladu s podmínkami stanovenými veterinárním lékařem. O umístení provede správce záznam do dokumentace útulku (karta psa).

4. Do kotcu jsou umístováni výhradne zdraví psi, kteří prošli 10ti - denní karanténou.

5. O předání zvířete z útulku majiteli nebo do pěstounské péče musí být proveden záznam do dokumentace útulku.

6. V případě, že se ohlásí majitel zvířete, bude mu pes vrácen po zaplacení veškerých nákladů souvisejících s pobytem psa v útulku, cena za jeden den pobytu psa je dle kalkulace 100,-Kč.

7. O dočasném přenechání psa novému chovateli bude uzavřen protokol o pěstounské péci o zvíře z útulku.

Čl. 5 - Příprava krmiva a skladování krmiva

1. Pro přípravu krmiva slouží výhradně přípravna krmiva ( dále jen přípravna).

2. Suché krmivo se skladuje na vyhrazeném suchém místě, chráněném před slunečním svitem.

3. V přípravně se provádí pravidelně úklid. Jednou měsíčně se provádí chemická desinfekce celé přípravny krmiv.

4. Krmná dávka musí odpovídat věku psa.

5. Pitná voda se připravuje tak, aby byla zvířatům vždy k dispozici.

6. Nádoby na vodu a krmivo musí být vždy řádne vyčištěny.

Čl. 6 - Hygiena chovu

1. Po předání psa majiteli nebo pěstounovi musí být provedeno vyčištění kotce a desinfekce prostor.

2. Mechanická očista kotců se provádí denně. Jedenkrát za tři měsíce se provádí celkový úklid a desinfekce všech provozních prostor útulku.

3. Průběžně je sledován zdravotní stav psů. Veškeré změny jsou konzultovány s veterinárním lékařem.

4. U nově přijatých zvířat bude provedeno odstranění vnějších cizopasníků, odčervení a vakcinace proti vztekline.

Čl. 7 - Dokumentace útulku

Základní dokumentaci o provozu útulku tvorí:

 1. Provozní kniha
 2. Evidenční karty zvířat
 3. Úřední záznam městské policie
 4. Předávací protokoly o předání zvířat.

Za dodržování tohoto provozního řádu je zodpovědný provozovatel, ošetřovatel. Za kontrolu dodržování provozního řádu zodpovídá odbor ŽPaS MěÚ Bohumín.

Copyright © 2006 - 2019 Městská Policie Bohumín - www.mpbohumin.cz created by web-evolution.cz